Het Ruytertje

Visie

“een plek waar warmte, passie en liefde tastbaar is, waar de pw’ers de zelfredzaamheid vergroten door alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren, waar bewustwording van het eigen kunnen hoog wordt gestimuleerd, waar afstemming tussen een ieder noodzakelijk is, maar waar het er vooral draait om het welbevinden van (mijn) kinderen. ”
Qoute: ouders en pedagogische medewerkers van Het Ruytertje

De ontwikkeling van een individu kan worden opgedeeld in verschillende dimensies. Binnen de kinderopvang richten wij ons op de sociale-, emotionele, cognitieve en de lichamelijke ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Daarnaast kan het betekenen dat niet elk ontwikkelingsgebied zich op hetzelfde tempo ontwikkelt.

Het stimuleren van de ontwikkeling doen wij niet alleen. Dit doen onze PW-ers samen met ouders, opleidingsinstituten, professionele activiteitenbegeleiders, logopedisten en ander professionals.

Uitgangspunt
Het Ruytertje onderscheidt drie type kinderen, namelijk hart, hoofd en handen kinderen. Elk kind heeft van het één net iets meer dan van het ander. In de nederlandse maatschappij hangt de mate van succesvol zijn samen met het hoofd. Het Ruytertje is van mening dat elk kind op haar of zijn terrein succesvol kan zijn. Zo kan een “handen” kind, indien die op de juiste wijze is gestimuleerd, succesvol zijn als kunstenaar of automonteur. En kan een hart kind succesvol zijn als maatschappelijk werker. De PW-ers van Het Ruytertje zijn zich ervan bewust dat elk kind anders leert en stimuleren het ontwikkelingsproces van het kind door spel en de eigen interesses. Er is respect voor de eigen gereidheid van een kind.

Binnen Het Ruytertje geloven wij in GROW. GROW vat in één woord onze kijk op opvoeden samen. GROW staat voor:
Gelijkwaardigheid: wij leren de kinderen dat wij als mens gelijkwaardig zijn aan elkaar. Dit valt niet te verwarren met gelijk. Gelijkwaardig staat synoniem voor passend, geschikt en binnen onze organisatie sluiten wij niemand buiten.
Respect: respect hebben wij voor autonomie, cultuurverschillen, denkwijze, godsdiensten en de individuele ontwikkeling.
Ontwikkeling: bij het stimuleren van de ontwikkeling richten wij ons op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Hierbij is het van belang dat de kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling en dat per kind de verschillende ontwikkelingsgebieden wordt gestimuleerd middels thema gerichte activiteiten. Naast de individuele ontwikkelingen richten de PW-ers van Het Ruytertje zich tevens op de ontwikkeling van het kind binnen de groep.
Welbevinden: Het welbevinden van de kinderen staat centraal. Wij geloven erin dat de ontwikkeling van een kind samenhangt met zijn of haar welbevinden en het welbevinden weer van invloed is op de ontwikkeling. Het Ruytertje heeft als doel binnen de opvang een omgeving te creëren waarbij elk kind zich prettig, veilig en geborgen voelt.

Doelstelling
Het Ruytertje heeft voor de pedagogische onderbouwing gekozen voor de volgende opvoedingsdoelen:
• Het bieden van thema- en ontwikkelingsgerichte activiteiten, waarbij spel het uitgangspunt is;
• Kinderen moeten zich bij ons prettig, veilig en geborgen voelen;
• De emotionele-, sociale- en motorische ontwikkeling van de kinderen stimuleren door middel van zang, taal, voorlezen, theater, sport en spel, dans en creativiteit;
• De kinderen de kans bieden normen en waarden eigen te maken;
• Respect leren hebben voor mensen, dieren, milieu, maar voornamelijk verschillen. Wat maakt ons anders?;
• De samenwerking met ouders en partners vergroten.

Vanuit verschillende aandachtsgebieden zijn deze doelen door Het Ruytertje opgenomen in het beleidsplan:
• Vanuit de positie als pedagogisch werkers naar kinderen;
• Vanuit de positie van pedagogisch werkers naar ouders;
• Vanuit de positie van pedagogisch werkers naar elkaar;
• Vanuit een signalerende rol en preventief handelen. Hierbij is samenwerking met de scholen, de gemeente,
ouders en andere externe partijen van cruciaal belang.

Naast de hierboven genoemde opvoeddoelstelling zien wij de kans binnen het kinderdagverblijf om vroegtijdig achterstanden te signaleren en/of te voorkomen en om bij kinderen met voorsprongen gerichtere uitdagingen aan te bieden. Deze kans grijpen wij door het pedagogisch handelen te verrijken door het aanbieden van de juiste scholing, netwerkbijeenkomsten en te werken met organisaties als Alert 4 You. Alert 4 You is een organisatie die zich richt op het verbeteren van het pedagogisch handelen van het personeel in het werken met kinderen met opvallend gedrag.

Kalender van Het Ruytertje

Bekijk hier de hele jaarkalender »